Играта приключи!

Виж дали си един от щастливците,
спечелили играта
Период на промоцията: 04.03.2024 – 15.04.2024
*Изображенията на наградите са само с илюстративна цел и може
да се различават от реалния продукт.
консумирай отговорно
Иван Манджуков+359 888 592XXX
Валентина Атанасова+359 898 781XXX
Пламен Костадинов+359 878 400XXX
Данаил Генов+359 883 338XXX
Милка Георгиева+359 884 301XXX
Христина Калчева-Танева‘+359 899 163XXX
Добромир Гочев+359 988 753XXX
Николай Георгиев+359 877 956XXX
Върбан Върбанов+359 899 705XXX
Страхил Думанов+359 897 025XXX
Елена Петкова+359 878 611XXX
Димитър Димитров+359 888 327XXX
Цветелина Григорова‘+359 899 690XXX

Общи условия

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „JB can’t wait„ („Играта“) се организира и провежда съвместно от „А ТЕАМ“ ООД, с ЕИК 121483311, със седалище и  адрес на управление гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, ул. „Шандор Петьофи“ № 56, ет. 1, и „Мувио Лоджистикс“ ЕООД, с ЕИК 121027400, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Младост, ул. „Абагар“ №22е, наричани по-нататък „Съорганизатори“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Общи условия и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

2.2. Общите условия се публикуват на https://jbpromo.drinklink.bg/ за целия период на Играта.

2.3. Организаторът има  правото да променя Общите условия на Играта по всяко време, обявявайки това на сайта по т. 2.2 по-горе.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ

3.1. Играта се провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, регистрирали се успешно и живеещи на територията на Република България.

4.2. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 04.03.2024 г. и продължава до 15.04.2024 г. – последен ден за регистрация.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта са следните:

             6.1.1. Пътуване до остров Ибиса, Испания за двама – 1 брой. Организаторът заплаща стойността на самолетните билети в двете посоки на пътуване /София – Ибиса; Ибиса – София/, както и три броя нощувки за двама човека в двойна стая в определен от Организатора хотел. Наградата е валидна в периода между 1 май и 15 юли 2024 г.

             6.1.2. Смартфон  IPHONE 15 – 2 броя

             6.1.3 Слушалки Apple Earpods – 10 броя       

6.2.  При награди с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

7.1.  За да се включат в Играта,  Участниците трябва да се регистрират в периода на Играта, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Електронен адрес

(*) Телефонен номер

(*) Запълнят полето, посочвайки съгласие с настоящите Правила, включително за обработването на личните им данни за целите на участието му в Играта и съгласие Организаторът да посочи името и първата буква от фамилното име на печелившите участници. 

7.2. Организаторът има право след края на кампанията (15.04.2024) да публикува най-креативните видеа в страницата на J&B в социалните мрежи Facebook и Instragram, при условие че получи писмено одобрение от участника.

 ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ

8.1.  Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 16.04.2024 г., като в срок от 4 дни, считано от посочената дата, печелившите участници ще бъдат информирани на посочения от тях телефонен номер.

 8.2. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се предоставят на участници, имащи право на участие в Играта според Част 4 и останалите от настоящите правила.

9.2. Ако потребителят спечели награда, той ще бъде уведомен чрез обаждане на телефонния номер, посочен при регистрация. Участниците трябва да имат 18 навършени години, за да вземат участие в Играта.

9.3. Наградите ще бъдат връчвани по следния начин:

 • При спечелване на награда от част 6, участникът ще получи обаждане, като в отговор на него трябва да предостависвоите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да бъде наградата изпратена по куриер. С изпращането на имейла, участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.
 • Предоставените данни са необходими и ще се използват само във връзка с физическото връчване на наградата, а при необходимост и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 6.2.
 • Печелившият ще има срок от 7 дни от получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

9.4. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от Играта, че участникът няма необходимата възраст за участие.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент. 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2.3. на настоящите Общи условия, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Общите условия от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

12.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите, посочени в част 6 от Общите условия.

12.3. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

12.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. Съорганизаторите са Администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

13.2. С участието в Играта участниците разбират и се съгласяват, че настоящите Общи условия имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта, като изпрати имейл съобщение със заявка за прекратяване на следния имейл адрес egepavlova@ateam-bg.com. В имейл съобщението желаещият да прекрати участието си посочва имейл адрес, с който се е включил/а в Играта, и така сам заличава цялата си активност в  Играта, в случай че не е спечелил награда, и губи правото си да участва и възможността да спечели.

13.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право на информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право на коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право на изтриването на лични данни и в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право на ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право на получаване на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да бъде спряна;
 • Право на оттегляне на даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, което е основано на съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право на жалба в надзорен орган, ако счете, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

Всеки участник предоставя на необходимите за участие в Играта лични данни и се съгласява, доколкото в приложимото българското и европейското законодателство не е предвидено друго, тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в Играта;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за три имена, ЕГН, адрес и телефонен номер, с цел верифициране и получаване на награда и изпълнение на законови задължения на Организатора.

При изпълнение на правилата за участие в Играта, съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) Съорганизаторите (б) трети лица (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на Съорганизаторите, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

Организаторът ще обработва личните данни за срок, съответно:

 • за печелившите – за срок до 5 г., според законодателството на Република България, с цел изпълнение на изискванията за счетоводно отчитане и деклариране на данъци върху спечелените награди;
 • за участниците – до 60 дни след приключване на Играта.

С участието си в Играта и приемането на настоящите Условия всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг и (д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и срещу разкриването на трети лица и използването от съответните трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено заявление, както е описано по-горе.

13.4. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че в случай на спечелване на награда, техните имена могат да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни, и публикувани в интернет материали с цел обявяване на резултати от съответната рекламна кампания, за което Организаторът не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

Участникът има право да подаде жалба до КЗЛД във връзка с обработването на личните данни на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2 или на ел. поща: kzld@cpdp.bg.

 

ЧАСТ 14ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

14.2. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище в град София.

Настоящите правила влизат в сила от 04.03.2024 г.

Сподели JB с приятел

1/Моля, натиснете бутона Качи Файл, за да прикачите снимка или видео от вашият компютър/смартфон.

2/Попълнете вярно вашите данни.
Всички полета са задължителни.

3/Натиснете бутона Готово, за да регистрирате
вашето участие в играта.

Организаторът не носи отговорност за некоректни данни,
предоставени от участниците.